امروز:

درد و دل کبوتر بقیع
درد و دل کبوتر بقیع با کبوتر حرم امام رضا علیه السلام
« خبر عمومی »             1391/12/18 *** 23:48:44             تعداد بازدید: 2055

 

آي کبوتــر که نشستي روي گنبد طلا

هر کجا پــر ميزني تو حــرم امام رضـا

من کبوتر بقيعــم با تو خيلي فرق دارم


جاي گنبـد سرمو به روي خــاکا ميذارم


خونه ي قشنگ تو کجا و اين خونه کجا ؟؟


گنبــد طــلا کجا قبراي ويروونه کـــجا ؟؟


اونجا هـــر کـــي ميپره طايــر افلاکـــي ميشه


اينجا هر کي ميپره بال و پرش خاکي ميشه


اونجـــا خادمــــا با زايــــر آقــــا مهــــربونن


اينجـــا زايـــرا رو از کنـــار قبـــرا ميــــرونن


تو که هر شب ميسوزه صد تا چراغ دورو برت


به امام رضـــا بگو غريـــب تويي يا مـــادرت ؟